story

  1. Store App

    Signal - Giao tiếp riêng tư v6.47.0

    Signal là một ứng dụng nhắn tin được xây dựng trên nền tảng quyền riêng tư. Ứng dụng miễn phí và dễ sử dụng, với khả năng mã hoá đầu cuối giúp bạn liên lạc với mọi người một cách riêng tư, bảo mật. • Gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, ảnh, video, nhãn dán, hình GIF, và tập tin miễn phí...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks