xda-developers

  1. Store App

    Fluid Navigation Gestures v2.0-beta11

    * Yêu cầu ADB, thiết bị gốc hoặc thiết bị được hỗ trợ * * Ứng dụng này không còn được duy trì * Mang đến diện mạo mới cho điện thoại của bạn với Fluid N.G, ứng dụng cử chỉ điều hướng lấy cảm hứng từ khái niệm của Breccia . Cách sử dụng Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.