xiaomi watch s3

  1. Ngọc Hân (억흔)

    NEWBEST Mẫu đồng hồ Xiaomi Watch S bị rò rỉ công suất sạc trên trang chứng nhận 3C

    Có nhiều dấu hiệu cho thấy mẫu sản phẩm kế nhiệm Xiaomi Watch S3 có thể sẽ sớm được cho ra mắt. Mới đây, một mẫu smartwatch mới của Xiaomi đã nhận được chứng nhận 3C, cho thấy sản phẩm sắp ra mắt. Một mẫu Xiaomi Watch S mới bị rò rỉ công suất sạc trên trang chứng nhận 3C (Ảnh: GadgetMatch)...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks