iThong - Tra cứu xử phạt giao thông mới nhất theo Nghị định

iThong - Tra cứu xử phạt giao thông mới nhất theo Nghị định v3.1.0

huynhhuu9x

Administrator
Staff member
huynhhuu9x submitted a new resource:

iThong - Tra cứu xử phạt giao thông mới nhất theo Nghị định - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

iThong – Ứng tra cứu xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhằm giúp mọi người nắm bắt, hiểu rõ quy định của pháp luật để từ đó không mắc lỗi khi tham gia giao thông; lực lượng chức năng ứng dụng App này để xử phạt người vi phạm đúng quy định, đồng thời thông qua iThong người vi phạm có thể kiểm tra, giám sát mức phạt có đúng hay chưa.
☆ Tính năng tra cứu xử phạt giao thông bằng giọng nói hoặc từ khóa
- Bao gồm tất cả...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks