Android-OS

Moderator
Đây là một công cụ nhỏ giúp bạn Flash KDZ dễ dàng, Dựa trên công cụ LGUP_Cmd, LGROMUP giúp việc này trở nên dễ dàng hơn mà không cần gõ lệnh trong CMD, không cần tìm cổng COM chính xác
lgromup-10-flash-lg-kdz-and-some-helpful-functions-600x400.png
 • Tự động chọn đúng cổng
 • Lưu lại lịch sử KDZ để flash lần sau nhanh hơn
 • Tùy chỉnh file DLL nếu muốn
Xin lưu ý: Flash KDZ của LGROMUP sẽ thực hiện khôi phục cài đặt gốc sau đó. Đảm bảo lưu dữ liệu người dùng của bạn và Xóa tài khoản Google hoặc ghi nhớ nó để mở khóa sau khi khởi động
Và một số chức năng hữu ích khác:

 • Đọc thông tin điện thoại từ chế độ Normal (Cổng Modem - không có adb)
 • Đọc thông tin điện thoại từ chế độ Tải xuống
 • Tự động kiểm tra IMEI điện thoại từ máy chủ để phát hiện mã model và khu vực chính xác. Nhận KDZ chính xác và liên kết tải xuống
 • Khởi động lại vào Hệ thống, Chế độ tải xuống, Tắt nguồn từ chế độ Bình thường hoặc Chế độ tải xuống
 • Mở trình duyệt dành cho điện thoại FRP (Giống như cách dùng tool bỏ qua FRP của Samsung)
Cách flash KDZ:

 1. Khởi động điện thoại của bạn về Chế độ tải xuống (Giữ nút Tăng âm lượng và kết nối cáp)
 2. Cài đặt Driver LG bên dưới nếu bạn chưa cài đặt nó trước đó
 3. Mở công cụ LGROMUP .
 4. Chọn Serial Port, DLL , file KDZ
 5. Nhấn Flash và chờ hoàn tất
Việc cần làm cho bản cập nhật tiếp theo:

 • Đọc thông tin từ chế độ ADB
 • Khởi động lại từ ADB, chế độ Fastboot
 • Flash KDZ lưu giữ dữ liệu người dùng
Yêu cầu:

Thông tin công cụ:

 • Tác giả: Tungtata
 • Ngôn ngữ: C# .Net
 • Phiên bản: 1.1
 • Ngày phát hành: 19 tháng 12 năm 2021
 • MD5: 63e1869e0761815f8dd86dab063e0d01
Tải xuống:

Nhật ký thay đổi:

Phiên bản 1.1
Sửa lỗi phát hiện lỗi Flash.
Sửa lỗi treo danh sách Cổng.
Sửa lỗi đọc phiên bản android sai.
Thêm Kiểm tra thông tin trước Flash.
Thêm nút vô hiệu hóa dấu hiệu ổ đĩa. (Đối với Xóa MTP FRP)
Thêm Khôi phục cài đặt gốc từ chế độ Bình thường (Cảm ơn công cụ mở khóa).
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks