Lucid Launcher Pro

Lucid Launcher Pro v6.09

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Lucid Launcher Pro - Lucid Dev Team

Lucid Launcher Pro mở khóa nhiều tính năng khác nhau cho Lucid Launcher và cũng sẽ nhận được các bản cập nhật sớm hơn phiên bản miễn phí. Nếu bạn muốn yêu cầu một tính năng, vui lòng yêu cầu trên trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc Liên hệ với chúng tôi qua E-mail.
Mở phiên bản Pro: free 69.000 vnđ

★Văn bản tìm kiếm tùy chỉnh (Xem ảnh chụp màn hình)
★Khả năng ẩn nhãn ứng dụng trong thanh yêu thích
★Thêm hoạt ảnh chuyển tiếp trang...

Read more about this resource...
 
Store App updated Lucid Launcher Pro with a new update entry:

New Update v6.09

Tính năng mới​

Mới hơn:
☆Sửa lỗi Cũ
hơn:
☆Kéo nhanh danh sách ứng dụng khi thêm vào thư mục/trang chủ/yêu thích
☆Tìm kiếm danh sách ứng dụng khi thêm ứng dụng vào thư mục/trang chủ/yêu thích
☆Kéo nhanh danh sách tiện ích từ bộ chọn
☆Tìm kiếm danh sách ứng dụng- nhóm tiện ích khi thêm tiện ích từ bộ chọn
☆ Thay đổi/cải tiến giao diện người dùng nhỏ
☆ Cải thiện hiệu suất
☆ Sửa một số lỗi, Thay đổi chung và Cải tiến

Read the rest of this update entry...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks