Xanh SM: Đặt xe điện

Xanh SM: Đặt xe điện v2.0.50

Ngọc Hân (억흔)

Moderator
Staff member
Ngọc Hân (억흔) submitted a new resource:

Xanh SM: Đặt xe điện - SM Green and Smart Mobility JSC

Ứng dụng Xanh SM cung cấp dịch vụ đặt xe điện
SỬ DỤNG DỄ DÀNG:
- Tải ứng dụng Xanh SM, đăng ký tài khoản miễn phí
- Chọn dịch vụ, nhập địa chỉ, chọn mã khuyến mãi và hình thức thanh toán
- Đặt xe ngay - Xanh SM tới đây!
TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ:
- Gọi xe công nghệ nhanh chóng, tiện lợi
- Hành trình an toàn, êm ái cùng các mẫu ô tô điện thông minh
- Chi phí tối ưu
- Hình thức thanh toán đa dạng
- Theo dõi hành trình di chuyển dễ dàng
- Hỗ trợ dịch vụ...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks