DevCheck Device & System Info

DevCheck Device & System Info v5.05

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

DevCheck Device & System Info - flar2

Giám sát phần cứng của bạn trong thời gian thực và nhận thông tin đầy đủ về kiểu thiết bị, CPU, GPU, bộ nhớ, pin, máy ảnh, bộ lưu trữ, mạng, cảm biến và hệ điều hành. DevCheck hiển thị tất cả thông tin bạn cần về phần cứng và hệ điều hành của bạn một cách rõ ràng, chính xác và có tổ chức.
View attachment 104
DevCheck cung cấp thông tin chi tiết nhất về CPU và Hệ thống trên chip (SOC). Xem thông số kỹ thuật cho Bluetooth, GPU, RAM, bộ lưu trữ và phần cứng khác trong điện...​

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.