Fluid Navigation Gestures

Fluid Navigation Gestures v2.0-beta11

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Fluid Navigation Gestures - paprikanotfound

* Yêu cầu ADB, thiết bị gốc hoặc thiết bị được hỗ trợ *
* Ứng dụng này không còn được duy trì *

Mang đến diện mạo mới cho điện thoại của bạn với Fluid N.G, ứng dụng cử chỉ điều hướng lấy cảm hứng từ khái niệm của Breccia .


Cách sử dụng
Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể được thực hiện từ cạnh dưới hoặc cạnh bên của màn hình. Các trình kích hoạt bên...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks