Fluid Navigation Gestures

Fluid Navigation Gestures v2.0-beta11

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Fluid Navigation Gestures - paprikanotfound

* Yêu cầu ADB, thiết bị gốc hoặc thiết bị được hỗ trợ *
* Ứng dụng này không còn được duy trì *

Mang đến diện mạo mới cho điện thoại của bạn với Fluid N.G, ứng dụng cử chỉ điều hướng lấy cảm hứng từ khái niệm của Breccia .


Cách sử dụng
Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể được thực hiện từ cạnh dưới hoặc cạnh bên của màn hình. Các trình kích hoạt bên...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.