GSM Staff

GSM Staff v1.3.0

Ngọc Hân (억흔)

Moderator
Staff member
Ngọc Hân (억흔) submitted a new resource:

GSM Staff - GSM Green and Smart Mobility JSC

Ứng dụng dùng cho nhân viên GSM cung cấp các tiện ích bao gồm :
- Xem thông tin cá nhân
- Thông tin công việc
- Thông tin sức khỏe
- Bằng cấp chứng chỉ
- Quan hệ nhân thân
- Xem chi tiết phiếu báo lương
- Nghỉ phép nghỉ bù
- Thông báo nội bộ
- Tin tức công ty
- Cho phép đăng kí nghỉ , công tác
- Cho phép thay đổi phân ca , sửa giờ vào ra
- Quản lý danh sách yêu cầu , thẩm định , phê duyệt ..

Read more about this resource...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks