Ứng dụng dùng cho nhân viên GSM cung cấp các tiện ích bao gồm :
Screenshot 2024-02-13 192955.png
- Xem thông tin cá nhân
- Thông tin công việc
- Thông tin sức khỏe
- Bằng cấp chứng chỉ
- Quan hệ nhân thân
- Xem chi tiết phiếu báo lương
- Nghỉ phép nghỉ bù
- Thông báo nội bộ
- Tin tức công ty
- Cho phép đăng kí nghỉ , công tác
- Cho phép thay đổi phân ca , sửa giờ vào ra
- Quản lý danh sách yêu cầu , thẩm định , phê duyệt ..
Author
Store App
Downloads
34
Views
70
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.