Store App

Moderator
Sau khi mở khóa bộ nạp khởi động cho thiết bị, điện thoại của bạn sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn và kém an toàn hơn trước các cuộc tấn công của phần mềm độc hại, điều này có thể dẫn đến việc bị lộ và mất dữ liệu riêng tư của bạn. Một số tính năng yêu cầu mức độ bảo mật cao (ví dụ: Tìm thiết bị, dịch vụ giá trị gia tăng, v.v.) có thể không còn khả dụng. Dữ liệu điện thoại như Ảnh, Danh bạ, SMS hoặc dữ liệu của ứng dụng sẽ bị mất . Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn
1. Đăng nhập bằng tài khoản Mi trên điện thoại Xiaomi của bạn. Vào Setting (Cài đặt) - All Specs (Tất cả thông số) - Nhấn 7 lần vào phần MIUI Version (Phiên bản MIUI). Nó sẽ thông báo tùy chọn nhà phát triển được kích hoạt

2. Vào Setting (Cài đặt) - Additional settings (Cài đặt bổ sung) - Developer options (Tùy chọn nhà phát triển) .
3. Mi Unlock status (Trạng thái mở khóa Mi). Nhấn Add account and devices (Thêm tài khoản) và chờ thông báo thành công. (Bước này yêu cầu bật thẻ SIM và dữ liệu di động)
4. Tải ứng dụng Mi Mở khóa về PC và đăng nhập bằng tài khoản Mi đã đăng nhập trên điện thoại Mi của bạn
yoZWOwX.jpg
5. Tắt điện thoại theo cách thủ công, sau đó giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng để vào chế độ Fastboot.

6. Kết nối điện thoại của bạn với PC bằng cáp USB và nhấp vào Mở khóa
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks