Signal - Giao tiếp riêng tư

Signal - Giao tiếp riêng tư v6.47.0

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Signal - Giao tiếp riêng tư - Signal Foundation

Signal là một ứng dụng nhắn tin được xây dựng trên nền tảng quyền riêng tư. Ứng dụng miễn phí và dễ sử dụng, với khả năng mã hoá đầu cuối giúp bạn liên lạc với mọi người một cách riêng tư, bảo mật.
• Gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, ảnh, video, nhãn dán, hình GIF, và tập tin miễn phí. Signal dùng kết nối dữ liệu trên điện thoại của bạn, để bạn không mất phí gửi SMS và MMS.

• Gọi bạn bè với cuộc gọi thoại và cuộc gọi video có tín hiệu...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock