UVX Player Pro

UVX Player Pro v3.2.7

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

UVX Player Pro - MNW Software Solutions

Đây là phiên bản chuyên nghiệp của Ứng dụng UVX Player (Miễn phí).
1. Ứng dụng Trình phát video này phát hầu hết tất cả các định dạng.
2. Dễ dàng truy cập các thư mục chứa tệp video
3. Tìm kiếm và sắp xếp video
4. Thêm phụ đề vào tập tin video
5. Chia sẻ và xóa video
6. Đã bật chế độ Hình ảnh trong Hình ảnh
7. Video có thể được thêm vào mục yêu thích
8. Đã bật Chế độ ban đêm
9. Tự động định hướng màn hình theo video
10. Chức năng...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.