Đây là phiên bản chuyên nghiệp của Ứng dụng UVX Player (Miễn phí).
Screenshot 2024-02-11 181500.png
1. Ứng dụng Trình phát video này phát hầu hết tất cả các định dạng.
2. Dễ dàng truy cập các thư mục chứa tệp video
3. Tìm kiếm và sắp xếp video
4. Thêm phụ đề vào tập tin video
5. Chia sẻ và xóa video
6. Đã bật chế độ Hình ảnh trong Hình ảnh
7. Video có thể được thêm vào mục yêu thích
8. Đã bật Chế độ ban đêm
9. Tự động định hướng màn hình theo video
10. Chức năng thay đổi tỷ lệ khung hình
11. Cử chỉ vuốt để tăng âm lượng, độ sáng và tìm kiếm
12. Có thể phát video HD và UHD
13. Hỗ trợ âm thanh kép cho tệp .MKV
14. Truyền phát video bằng URL
15. Xem phim mở trực tuyến miễn phí với UVX Player Pro
16. Rất nhiều màu sắc chủ đề cho mọi tâm trạng của bạn
17. Giao diện người dùng đơn giản và nhanh chóng
Author
Store App
Downloads
88
Views
102
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks